ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาและบรรดาศิษย์เก่า จึงร่วมกันจัดโครงการ “เดิน-วิ่งเกียรติบูรพา เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา” เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัย ครบรอบ 63ปี (วันที่ 8 กรกฎาคมพ.ศ.2561) เพื่อร่วมกันจัดหารายได้สมทบทุนค่าก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่สังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ …

Read more
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นปี ๒๕๖๑

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ ๒๕๖๑ ในการนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการรับสมัครผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นดังนี้ …

Read more

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า

การประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๓ มี.ค.๒๕๖๑ …

Read more
Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org

Photo Gallerry