ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
(ข้อมูลตั้งแต่ปี 2498-2560)

#
ชื่อ นามสกุล คณะ ปีที่จบ ประเภทสมาชิก
1
อรภา อินทร์โพธิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 2558 สมาชิกสามัญ
2
กรณิกา โกวิลัยลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2557 สมาชิกสามัญ
3
กรรณิการ์ สาริกุล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2557 สมาชิกสามัญ
4
อุมาพร ฉ่ำช่วง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 2558 สมาชิกสามัญ
5
สุพรรษา พ่วงภู่ คณะวิทยาศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
6
ฑิฆัมพร บุศรา คณะวิทยาศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
7
ทวีวัฒน์ บรรลือคุณ คณะวิทยาการสารสนเทศ 2559 สมาชิกสามัญ
8
ธนภรณ์ จันทโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
9
อรวรรณ วงศ์เชียงขวาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
10
ธีรนุช แซ่ซื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
11
ทวินันท์ เศษศรี คณะโลจิสติกส์ 2559 สมาชิกสามัญ
12
พินิจ ประเสริฐสังข์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
13
ณัฐธิดา ร่มแก้ว คณะโลจิสติกส์ 2560 สมาชิกสามัญ
14
ธนกฤต เนียมทอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2560 สมาชิกสามัญ
15
กิตติยา ฉิมพาลี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
16
ณัฐวดี สุขแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 สมาชิกสามัญ
17
ศศิวิมล ศรีรัตน์ คณะสหเวชศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
18
กมลพรรณ ปานมาก คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
19
ณัฐพล ชื่นสำราญ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 สมาชิกสามัญ
20
ภัคสุภา กล้วยเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
21
สุวรรณี กุลชุติสิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 2559 สมาชิกสามัญ
22
รัชนีกร สมณะ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 2559 สมาชิกสามัญ
23
สุพัตรา เชียงพา คณะโลจิสติกส์ 2559 สมาชิกสามัญ
24
ธีรยุทธ สระศรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 สมาชิกสามัญ
25
ธนาพล เพ็งแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2560 สมาชิกสามัญ
26
ชนิดาภา ศาสุข วิทยาลัยนานาชาติ 2559 สมาชิกสามัญ
27
ชาลินี แก้วคง วิทยาลัยนานาชาติ 2559 สมาชิกสามัญ
28
สุกานดา อินทร์สุข วิทยาลัยนานาชาติ 2559 สมาชิกสามัญ
29
ศิริโรจน์ ธนิกกุล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
30
ชนิดา คุ้มครอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
31
สุทธาทิพย์ ศรีทอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
32
ชลิตา บุญเกิด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
33
พุธิตา พลอยพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 สมาชิกสามัญ
34
สุทธิดา สียางนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
35
ภัทรกาญจน์ ผ่องพรม คณะพยาบาลศาสตร์ 2560 สมาชิกสามัญ
36
สุกัญญา ศิริมนตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
37
คณิตา ขวานทอง คณะวิทยาศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
38
จารุพัสตร์ สุตันติกิจถาวร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 สมาชิกสามัญ
39
ศักดิ์สิทธิ์ บุตรมะไฮ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 2559 สมาชิกสามัญ
40
จารินี คงทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
41
สกุณา พื้นจะบก คณะสหเวชศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
42
ญาดา สิงห์แก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
43
ชัชวาลย์ บ่อแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 สมาชิกสามัญ
44
สุธาร โอสถเจริญ คณะโลจิสติกส์ 2559 สมาชิกสามัญ
45
ลัลดา ฤทธิ์งาม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
46
วนิดา หนูสำอางค์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
47
อภิญญา บุญเขียน คณะวิทยาศาสตร์ 2559 สมาชิกสามัญ
48
ธเนศ หอมเกษร คณะโลจิสติกส์ 2560 สมาชิกสามัญ
49
นิพนธ์ กอนคำ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 สมาชิกสามัญ
50
อาทิตยา ภู่วรกุลชัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 สมาชิกสามัญ
Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org