ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพาปี 2552

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพาปี 2552

ศ.ดร.รัตนา ศิริพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ลัดดา ผลวัฒนะ
ข้าราชาการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิกรณ์)
นางรัตนา เชาว์ปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ผศ.ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายวินัย ฟักเสวก
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสุดสวาท สรรเสริญ
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา
นายชาตรี เกียรติอัชฌาสัย
ประธานบริษัท Courtesy Building Services,Inc. เมืองDallas รัฐTexas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ประธานหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายนฤดม พิสิษฐเกม
กรรมการผู้จัดการฟาร์มปลาการ์ตูนที่แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายสุเทพ ชิตยวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต1
นายณัฐวุฒิ สังสิลลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ จ.สมุทรปราการ
นายสุรพงษ์ วรศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยยีศรีวรการ
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สัมภาษณ์นายกสมาคมศิษย์เก่า

Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org

Photo Gallerry