ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพาปี 2554

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพาปี 2554

รศ.วันเนาว์ ยูเด็น
ข้าราชการบำนาญ,
นักเขียนอิสระ
รุ่น 2 – ศรอนงค์
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
รศ.บุหงา วชิระศักดิ์มงคล
รองศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่น 13 – เอราวัณ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ร้อยโทสมมาตร อ่อนวงศ์
ประธานภูมิภาคที่ 2
ไลออนส์สากลภาค 310 บี ประเทศไทย
รุ่น 15 – เห่าไฟ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
นายวัชรินทร์ เจริญเผ่า
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
รุ่น 17 – หงส์ขาว
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
น.ส.สุภาวดี วงษ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
รุ่น 20 – นกนางนวล
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
นายชูฤทธิ์ จิตวีระ
ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
รุ่น 23 – ฉัททันต์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร10240
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รุ่น 26 – มฤคมาศ
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
นางปัทมา คุณสืบพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์สิริวิทยา ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รุ่น 44 – วิลินกร
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ์
ข้าราชการบำนาญ,อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่น 8 – สิงห์ผยอง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่น 14 – กระทิงดำ
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
นายสมพงษ์ มะใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
รุ่น 16 – พิราบขาว
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รุ่น 19 – จามรี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
รุ่น 21 – กรกฎ
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่น 25 – ตฤณสีห์
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
นางเวธกา กลิ่นวิชิต์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่น 31 – นเคศวร
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
นายวิเชียร สุคนธประทีป์
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
รุ่น 52 – บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

สัมภาษณ์นายกสมาคมศิษย์เก่า

Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org

Photo Gallerry