ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพาปี 2560

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพาปี 2560

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ
ศาสตราจารย์ สาขาภูมิศาสตร์
รุ่น 13 – เอราวัณ
ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รุ่นเห่าฟ้า
ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี พิศาล มุขแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาการ ประจาสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(ทาหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
รุ่น 23 – ฉัททันต์
รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย
อาจารย์ประจาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
รุ่น 22 – บัวขาว
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รุ่น 25 – ตฤณสีห์
นายกิตติรัตน์ มังคละคิรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รุ่น 18 – เสือดาว
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร10240
พลโท ดร.พิชัย ผลพันธิน
ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (อัตราพลตรี) และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท) ตามลำดับ นอกจากนั้น ยังได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ราชองครักษ์เวร

นายวีรชาติ พุทธรักษา
ผู้อานวยการกองการท่า สานักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดีและคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบัน
รุ่น 33 – ทวิชากร
นางทัชชฎิล ศรีสุโร
ผู้ก่อตั้งและผู้อานวยการโรงเรียนดนตรีคีตพัฒน์ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน ประเภทศิลปศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รุ่น 23 – ฉัททัน
นายเสก นพไธสง
รุ่น 34 – พิหเคนทร์
ดร.สมพล เข็มกำเหนิด
ผู้อำนวยกำรศูนย์กิจกรรมผู้นำเยำวชนบ้ำนเพชรบูรพำ ศูนย์ ประสำนงำนกลำงแห่งชำติ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดชลบุรี และอำสำสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดชลบุรี
รุ่น 37 – เคนกรี

สัมภาษณ์นายกสมาคมศิษย์เก่า

Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org

Photo Gallerry