การรัับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น

การรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยขอความกรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและส่งกลับคืนทาง E-mail: buu-alumni@hotmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
1. ประกาศสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 01/ 03/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปี พ.ศ. 2562
2. แบบฟอร์ม ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด ประกาศและแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2562  PDF | DOCX

Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org