การรัับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น

การรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ ๒๕๖๑ ในการนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการรับสมัครผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นปี ๒๕๖๑

แบบฟอร์มใบสมัครศิษย์เก่าดีเด่นปี ๒๕๖๑

สัมภาษณ์นายกสมาคมศิษย์เก่า

Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org

Photo Gallerry